Riksrevisjonens kode-gjennomgang

Riskrevisjonen har med hjelp av KITH, gjennomført en gjennomgang av kodingen ved 15 sykehus. Konklusjonene fra gjennomgangen har skapt stor uro på sykehusene. Det hevdes at sykehusene har feilkodet i 25-30 prosent av de undersøkte oppholdene. Medisinsk koding er ikke svart/hvitt, eller kun en "riktig" måte å kode oppholdene på. Flere av sykehusene har i etterkant gjennomført egen revisjon i samarbeid med berørte avdelinger. Gjennomgangen bunner ut i at ca 6-7 prosent er feilkodet, mens det er faglig uenighet i de aller fleste opphold som man hevder er feilkodet. Det er inegn systematikk i feilkoding i forhold til inntjening. Noen er "underkodet" og noen er "overkodet". Gjennomgangen viser at revisjonen selv heller ikke er konsekvent i bla. bruken av Z-koder. Sykehusene etterlyser klare regler for Z-koding, koding av cancer etc. Ingen er interessert i å kutte ut DRG-finansiering, men det må settes mer ressurser inn på å forbedre systemet, bla ved enklere å kunne få nye nasjonale prosedyrekoder, og klare saksganger hvor ting skal meldes.