Regelverk innsatsstyrt finansiering (ISF) 2009

Helsedirektoratet gir ut regelverk for Innsatsstyrt finansiering (ISF) som skal gjelde fra 1.1.2009 og regulerer overføring av ca. 18,7 milliarder kroner fra staten til de regionale helseforetak

I regelverket 2009 gis det en beskrivelse av finansieringsordningen og de vilkår som skal være oppfylt for å utbetale ISF-refusjon til de regionale helseforetak. I 2008 ble somatisk poliklinisk aktivitet inkludert i ISF-ordningen, med unntak av laboratorie- og røntgentjenester. Tilnærmet all somatisk aktivitet forvaltes dermed gjennom én og samme ordning. Regelverket er delt opp i 2 deler: del I og del II. Del I omfatter regler for døgn- og dagbehandling og del II omfatter regler for poliklinikk.

Helsepersonellkravet

Regelverk 2009 er endret i forhold til helsepersonellkravet. Helsedirektoratet har anbefalt denne endring for å tilpasse finansieringsordningen til den eksisterende praksis i spesialisthelsetjenesten.

Etter endringen vil mange spesialisthelsetjenester som i utgangspunktet utføres av andre enn legen inkluderes i beregningsgrunnlaget for ISF-refusjonen. I tillegg utvides ordningen slik at polikliniske tjenester som utføres ambulant for eksempel på sykehjem eller hjemme hos pasienten, omfattes. Se også pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet, lenke i høyre side.

Dag- og døgnkirurgi

Det vil bli innført 130 nye DRG’er som brukes for dagkirurgi. Aktiviteten på dagkirurgi vil i 2009 gå inn i de nye DRG’ene, men refusjonene følger samme regler som i 2008. Dette betyr at det fortsatt i 2009 vil være irrelevant for refusjon om operasjonen utføres som dag- eller døgnkirurgi.

Biologiske legemidler

Behandling med visse typer biologiske legemidler som de regionale helseforetak har finansieringsansvaret for, men som administreres utenfor sykehuset, er inkludert i ISF-ordningen fra 2009. Hensikten er å sikre likhet i den overordnede finansierings¬modellen mellom denne typen behandling og behandlingsalternativene som innebærer ordinær sykehusbehandling.

Anvendelse og virkemåte for ISF-ordningen

Helsedirektoratet har i en utredning pekt på faren ved at lokale enheter i for stor grad måles på deres evne til ISF-inntjening, og at ISF-ordningen dermed får for stor oppmerksomhet i det samlede styringssystem.

Direktoratet legger til grunn at det er helt nødvendig med økt ledelses- og styringsoppmerksomhet på RHF- og HF-nivå for å unngå at finansieringsordningene brukes med større rekkevidde enn de er egnet for.

Helsedirektoratet har et helhetlig ansvar for drift og utvikling av finansieringsordningen.

http://www.helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/regelverk_innsatsstyrt_finansiering__isf__2009_296694