Nye prisregler

NYE PRISREGLER VED OVERFØRING AV PASIENTER

En av prisendringene som ble innført fra 2004 medfører reduserte inntekter for sykehusene og kan medføre endringer i pasientflyt.

Fra 2004 ble det innført nye prisregler ved overføring av pasienter, ved at overføringer til andre institusjoner samme dag som innleggelse avkortes. Det innebærer at en pasient som overføres fra et lokalsykehus til sentralsykehus innen 5 timer fra innleggelse, gir 0 kroner i DRG-refusjon. Skjer overføringen innen samme døgn avkortes oppholdet til DRG-vekt 0,12. Overføringer til regionssykehusene er unntatt fra regelen.

Dette reiser flere problemstillinger for lokalsykehus;

Overføringer fra lokalsykehus til nærmeste større sykehus/sentralsykehus gjelder ofte akuttpasienter, for eksempel kompliserte fødsler, nyfødte, multitraumer, og skjer ofte i løpet av kort tid etter innleggelse på lokalsykehus. Lokalsykehusene bruker betydelige ressurser på disse pasientene, uten å få dekket noe av utgiftene.

Prisreglene kan endre pasientstrømmen ved at lokalsykehus styrer flere akuttpasienter direkte til regionssykehus, selv om nærmeste sentralsykehus kan behandle pasienten. Er dette ønskelig mtp økte transportavstander- og kostnader, både for hjemkommunens helseforetak og samfunnet?

Er mulige konsekvenser tilsiktet fra departementet?

19.01.2005

Elisabeth Solum
ISF-leder
Helgelandssykehuset