Koding ved behandling med infusjon av infliximab (Remicade ®) og andre biologiske legemidler

Helsedirektoratet har i 2009 fått flere forespørsler vedrørende registrering av infusjonsbehandling med infliximab eller andre spesifiserte biologiske legemidler i sykehus. Nåværende kodepraksis kan videreføres ut 2009. Fra 1. januar 2010 gjelder det nye regler

Korrekt koding av infusjonsbehandling med biologiske legemidler

Infusjonsbehandling av ikke-onkologiske tilstander med biologiske legemidler, herunder infliximab, kodes korrekt med sykdomsdiagnose som hovedtilstand, supplert med prosedyrekode for infusjonsbehandling og særkode for identifisering av legemiddelet. Infusjonsbehandling skal kun registreres dersom det brukes noen av de legemidler som er gitt en legemiddelspesifikk nasjonal særkode i 2009. Særkoden 0XX00 regnes ikke som legemiddelspesifikk i denne sammenheng. Cytostatikabehandling ved kreftsykdom har egne registreringsregler, og disse gjelder i utgangspunktet kun for behandling av kreft med cytostatika. Samme gjelder også anledningen til å registrere ”nullstilte takstkoder” (vanligvis H05a).

Omlegging av finansieringsordningen 1. juli 2006

Fram til 1. juli 2006 gjaldt en lignende regel som for cytostatikabehandling av kreft også registrering av infliximab-infusjon, men kun ved behandling av Mb. Crohn. Denne regelen var knyttet til en spesiell tilleggsrefusjonsordning som kompenserte for et hull i daværende folketrygdbaserte refusjonsordning. Fra 1. juli 2006 ble finansieringsordningen totalt omlagt, og den spesielle registreringsregelen mistet sin virkning.

Det ble imidlertid ikke tilstrekkelig tydelig presisert at den spesielle registreringsregelen opphørte. I perioden fra 2006 og frem til i dag antyder analysene at et flertall virksomheter har videreført den tidligere praksis med bruk av Z-kode ved infusjonsbehandling av Mb. Crohn. I tillegg er det sterke indikasjoner på at denne registreringspraksisen har blitt allmenngjort til også å gjelde andre typer infusjonsbehandling av ikke-onkologiske tilstander.

Nåværende kodepraksis kan videreføres ut 2009

Helsedirektoratet oppfatter denne type registreringen som feilkoding. Ut fra en helhetlig vurdering finner vi imidlertid at den kodepraksis som er rådende kan videreføres ut budsjettåret 2009. Denne vurderingen er et resultat av at reglene ikke har vært tilstrekkelig klare, og at registreringsmessig endring nå vil ha uoversiktlige økonomiske konsekvenser.

ISF-beregningsreglene for 2009 er med dette ikke endret. Helsedirektoratet vil følge opp utviklingen i kodepraksis på dette området. Hvis det avdekkes en endring i kodepraksis i løpet av 2009 vil dette håndteres som registreringsendring i endelig avregning.

Nye regler for koding fra 1. januar 2010

Fra og med 1.1.2010 skal registreringsreglene endres slik at tilgrunnliggende sykdomsdiagnose skal angis som hovedtilstand, uten registrering av koden Z51.2, og uten registrering av nullstilte takstkoder. Dette spesifiseres nærmere i 2010-regelverket. http://www.helsedirektoratet.no/kodeverk_og_pasien...