Aktuelt

Informasjonsmøte ISF 2013

Helsedirektoratet har sendt ut invitasjon til informasjonsmøte i Helsedirektoratet tirsdag 19. juni.

Koding ved behandling med infusjon av infliximab (Remicade ®) og andre biologiske legemidler

Helsedirektoratet har i 2009 fått flere forespørsler vedrørende registrering av infusjonsbehandling med infliximab eller andre spesifiserte biologiske legemidler i sykehus. Nåværende kodepraksis kan videreføres ut 2009. Fra 1. januar 2010 gjelder det nye regler

Korrekt koding av infusjonsbehandling med biologiske legemidler

Infusjonsbehandling av ikke-onkologiske tilstander med biologiske legemidler, herunder infliximab, kodes korrekt med sykdomsdiagnose som hovedtilstand, supplert med prosedyrekode for infusjonsbehandling og særkode for identifisering av legemiddelet. Infusjonsbehandling skal kun registreres dersom det brukes noen av de legemidler som er gitt en legemiddelspesifikk nasjonal særkode i 2009. Særkoden 0XX00 regnes ikke som legemiddelspesifikk i denne sammenheng. Cytostatikabehandling ved kreftsykdom har egne registreringsregler, og disse gjelder i utgangspunktet kun for behandling av kreft med cytostatika. Samme gjelder også anledningen til å registrere ”nullstilte takstkoder” (vanligvis H05a).

Omlegging av finansieringsordningen 1. juli 2006

Fram til 1. juli 2006 gjaldt en lignende regel som for cytostatikabehandling av kreft også registrering av infliximab-infusjon, men kun ved behandling av Mb. Crohn. Denne regelen var knyttet til en spesiell tilleggsrefusjonsordning som kompenserte for et hull i daværende folketrygdbaserte refusjonsordning. Fra 1. juli 2006 ble finansieringsordningen totalt omlagt, og den spesielle registreringsregelen mistet sin virkning.

Det ble imidlertid ikke tilstrekkelig tydelig presisert at den spesielle registreringsregelen opphørte. I perioden fra 2006 og frem til i dag antyder analysene at et flertall virksomheter har videreført den tidligere praksis med bruk av Z-kode ved infusjonsbehandling av Mb. Crohn. I tillegg er det sterke indikasjoner på at denne registreringspraksisen har blitt allmenngjort til også å gjelde andre typer infusjonsbehandling av ikke-onkologiske tilstander.

Nåværende kodepraksis kan videreføres ut 2009

Helsedirektoratet oppfatter denne type registreringen som feilkoding. Ut fra en helhetlig vurdering finner vi imidlertid at den kodepraksis som er rådende kan videreføres ut budsjettåret 2009. Denne vurderingen er et resultat av at reglene ikke har vært tilstrekkelig klare, og at registreringsmessig endring nå vil ha uoversiktlige økonomiske konsekvenser.

ISF-beregningsreglene for 2009 er med dette ikke endret. Helsedirektoratet vil følge opp utviklingen i kodepraksis på dette området. Hvis det avdekkes en endring i kodepraksis i løpet av 2009 vil dette håndteres som registreringsendring i endelig avregning.

Nye regler for koding fra 1. januar 2010

Fra og med 1.1.2010 skal registreringsreglene endres slik at tilgrunnliggende sykdomsdiagnose skal angis som hovedtilstand, uten registrering av koden Z51.2, og uten registrering av nullstilte takstkoder. Dette spesifiseres nærmere i 2010-regelverket. http://www.helsedirektoratet.no/kodeverk_og_pasien...

Informasjonsmøte om Innsatsstyrt finansiering (ISF) for 2010

Informasjonsmøtet er i Helsedirektoratets auditorium, Universitetsgate 2 i Oslo, mandag den 19. oktober kl. 10-14, inklusiv lunsj. På møtet vil følgende temaer bli drøftet:

  • nytt i regelverket 2010
  • samlet ISF-ordning for somatisk spesialisthelsetjeneste
  • nye kostnadsvekter med beregnede konsekvenser.

Målgruppen for møtet er ledere og andre som jobber med finansieringsordningen i de regionale helseforetak og helseforetak.

Påmeldingsfrist er 9. oktober 2009.

Koding av mistenkte, men avkreftede tilfeller av influensa A H1N1

Universitetssykehuset i Oslo og KITH / Helsedirektoratet har hatt en dialog om særskilt koding av influensa A H1N1 - verifisert sykdom, mistenkt sykdom og konsultasjoner med og uten funn, konklusjonen er som følger:

" Helsedirektoratet har vurdert at det ikke er praktisk mulig å innføre en ny nasjonal kode for det formål å registrere mistenkte men avkreftede tilfeller av denne tilstanden på nåværende tidspunkt.

Koden vi eventuelt ville ha opprettet er Z03.80. Hvis en ny kode skulle innføres med umiddelbar virkning, måtte datafiler i systemene på alle sykehus endres, grupperingsprogrammet NPK måtte skrives om, og det måtte gå ut informasjon til alle brukere av koden. Det finnes bare rutiner for å gjøre slike oppdateringer til en fastsatt tid hvert år, og det synes ikke å være grunn til å sette i gang en så omfattende og tidkrevende prosess for denne koden.

Som nevnt, står dere imidlertid fritt til å bruke koden for deres eget formål. Hvis den rapporteres til NPR, vil den bli avvist som ugyldig. Den må derfor ikke stå først i kodelisten ( for hovedtilstand ), da vil hele oppholdet havne i DRG for ugyldig hoveddiagnose.

Etter vanlige kodingsregler i ICD-10 skal heller ikke denne koden brukes for hovedtilstand, men hvis det er stilt en annen diagnose, skal denne settes som hovedtilstand, for eksempel J11.1 Influensa med annen luftveismanifestasjon, uidentifisert virus, J10.1 Influensa med annen luftveissykdom, annet identifisert influensavirus eller J00 Akutt nasofaryngitt (forkjølelse). Om man ikke kan stille noen diagnose, kan eventuelle symptomer kodes i stedet.

Hvis pasienten verken har noen diagnostisert lidelse eller symptom, men kun har vært utsatt for mulig smitte, brukes : Z20.8 Kontakt med og eksposisjon for annen smittsom sykdom. "

Endring av navn på diagnosekode

25.06.09 Helsedirektoratet har i samsvar med anbefalinger fra WHO vedtatt at helsehjelp som skyldes Influensa A (H1N1) skal kodes med ICD-kode J09. Se link til KITH sine side:

http://www.kith.no/templates/kith_WebPage____1145....

25.06.09 Helsedirektoratet har i samsvar med anbefalinger fra WHO vedtatt at helsehjelp som skyldes Influensa A (H1N1) skal kodes med ICD-kode J09. Koden har endret navn og heter nå J09 Influensa som skyldes visse identifiserte influensavirus. Inkl: Influensa A(H1N1) «svineinfluensa» Influensa A(H5N1) «fugleinfluensa» Retningslinjene gjelder fra 1.7.2009. Siden koderegistrene på sykehusene stort sett kun oppdateres ved hvert årsskifte vil vi ikke oppdatere kodeteksten i datfilene i inneværende år. Imidlertid skal koden brukes som angitt over fra 1.7.2009

Krav til koding av ikke-kirurgisk kreftbehandling – kurlister og tilsvarende diagnosekoder – 2009

Helsedirektoratet 050209: I regelverket "Innsatsstyrt finansiering 2009" kapittel 3.5 gis retningslinjer for koding av ikke-kirurgisk kreftbehandling. Kurlistene som definerer hvilken hoveddiagnosekode oppholdet skal registreres med er nå oppdatert og er publisert som et vedlegg til regelverket.

Regelverk for Innsatsstyrt finansiering (ISF) henviser fra og med 2009 utelukkende til Nasjonalt register for medikamentell kreftbehandling (NRMB) når det gjelder cytostatikakurer med koder Z51.11-13 og kode Z51.10.

Listen over Z-koder blir revidert i NRMB hver 4. måned.

Det er viktig å påse at pasientens diagnose stemmer med diagnose angitt på kuren i Oncolex, ellers gjelder ikke forhøyet refusjon.

Blant krav til registrering er prosedyrekode, dvs. kur ID som er et 4-sifret tall mellom 0001 og 9999 (for tiden er høyeste kurID 1092).

Se link :

http://www.oncolex.no/

Regelverk innsatsstyrt finansiering (ISF) 2009

Helsedirektoratet gir ut regelverk for Innsatsstyrt finansiering (ISF) som skal gjelde fra 1.1.2009 og regulerer overføring av ca. 18,7 milliarder kroner fra staten til de regionale helseforetak

I regelverket 2009 gis det en beskrivelse av finansieringsordningen og de vilkår som skal være oppfylt for å utbetale ISF-refusjon til de regionale helseforetak. I 2008 ble somatisk poliklinisk aktivitet inkludert i ISF-ordningen, med unntak av laboratorie- og røntgentjenester. Tilnærmet all somatisk aktivitet forvaltes dermed gjennom én og samme ordning. Regelverket er delt opp i 2 deler: del I og del II. Del I omfatter regler for døgn- og dagbehandling og del II omfatter regler for poliklinikk.

Helsepersonellkravet

Regelverk 2009 er endret i forhold til helsepersonellkravet. Helsedirektoratet har anbefalt denne endring for å tilpasse finansieringsordningen til den eksisterende praksis i spesialisthelsetjenesten.

Etter endringen vil mange spesialisthelsetjenester som i utgangspunktet utføres av andre enn legen inkluderes i beregningsgrunnlaget for ISF-refusjonen. I tillegg utvides ordningen slik at polikliniske tjenester som utføres ambulant for eksempel på sykehjem eller hjemme hos pasienten, omfattes. Se også pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet, lenke i høyre side.

Dag- og døgnkirurgi

Det vil bli innført 130 nye DRG’er som brukes for dagkirurgi. Aktiviteten på dagkirurgi vil i 2009 gå inn i de nye DRG’ene, men refusjonene følger samme regler som i 2008. Dette betyr at det fortsatt i 2009 vil være irrelevant for refusjon om operasjonen utføres som dag- eller døgnkirurgi.

Biologiske legemidler

Behandling med visse typer biologiske legemidler som de regionale helseforetak har finansieringsansvaret for, men som administreres utenfor sykehuset, er inkludert i ISF-ordningen fra 2009. Hensikten er å sikre likhet i den overordnede finansierings¬modellen mellom denne typen behandling og behandlingsalternativene som innebærer ordinær sykehusbehandling.

Anvendelse og virkemåte for ISF-ordningen

Helsedirektoratet har i en utredning pekt på faren ved at lokale enheter i for stor grad måles på deres evne til ISF-inntjening, og at ISF-ordningen dermed får for stor oppmerksomhet i det samlede styringssystem.

Direktoratet legger til grunn at det er helt nødvendig med økt ledelses- og styringsoppmerksomhet på RHF- og HF-nivå for å unngå at finansieringsordningene brukes med større rekkevidde enn de er egnet for.

Helsedirektoratet har et helhetlig ansvar for drift og utvikling av finansieringsordningen.

http://www.helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/regelverk_innsatsstyrt_finansiering__isf__2009_296694

Foreslår økt bevilgning til de regionale helseforetakene

I en pressemelding 14.11.08 fra Helse og Omsorgsdepartementet foreslår Regjeringen å øke basisbevilgningen til de regionale helseforetakene med 500 millioner kroner i 2008.

Regjeringen foreslår å øke basisbevilgningen til de regionale helseforetakene med 500 millioner kroner i 2008. Det går fram av St.prp. nr. 13 (2008-2009) Om endringer i statsbudsjettet for 2008 som regjeringen i dag har lagt fram.

De regionale helseforetakenes prognoser viser et samlet underskudd i 2008 i forhold til eiers resultatkrav på rundt 900 millioner kroner. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til prognosen. Likviditeten er gjennom flere år svekket som følge av underskudd og høye pensjonspremieinnbetalinger. De regionale helseforetakene må omstille og effektivisere driften slik at de oppnår økonomisk balanse. Samtidig må de sikres likviditet for å dekke løpende utbetalinger. På bakgrunn av den stramme likviditetssituasjonen og for å lette omstillingsutfordringene for de regionale helseforetakene, foreslås basisbevilgningen økt med 500 millioner kroner i 2008.

Aktiviteten på offentlige poliklinikker innen psykisk helsevern/rusbehandling, laboratorier og radiologi har vært høyere enn budsjettert. Prognosen for 2008 basert på aktivitetstall per september 2008 innebærer at bevilgningen foreslås økt med 95 millioner kroner.

Anbefaling om endelig utbetaling i innsatsstyrt finansiering (ISF) for 2007

Helsedirektoratet anbefaler Helse- og omsorgsdepartementet å redusere utbetalingene til de regionale helseforetak med ca. 83 millioner kroner i avregningen for 2007.

Helsedirektoratet anbefaler Helse- og omsorgsdepartementet å redusere utbetalingene til de regionale helseforetak med ca. 83 millioner kroner i avregningen for 2007. Anbefalingen støtter seg til Avregningsutvalgets vurderinger. Aktivitetstall fra 2008 viser at sektoren nå har tatt avregningsutvalgets anbefaling fra 2006 til følge. Det er stor økning i poliklinisk rehabilitering som finansieres gjennom ny ordning i 2008, og tilsvarende nedgang i dagopphold.Se lenke til Helsedirektoratet: http://www.shdir.no/finansieringsordninger/anbefal...

Rapport IS - 1598 : Helsedirektoratet:

Bedre kvalitet på medisinsk koding i spesialisthelsetjenesten

Medisinsk koding gir et bilde av selve innholdet i helsetjenesten. Riktig koding er en forutsetning for god og pålitelig informasjon om aktiviteten i helsetjenesten. Helsedirektoratet startet i februar 2007 et samarbeid med de regionale helseforetakene for å fremme kvaliteten på medisinsk koding i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har ledet prosjektet gjennom en arbeidsgruppe med representanter fra de fire regionale helseforetakene, Helsedirektoratet og KITH. Rapporten fra prosjektet med konkrete tiltak for å fremme kvaliteten i medisinsk koding er nå publisert og kan lastes ned fra Helsedirektoratet.

SHdir endrer navn til Helsedirektoratet

Sakset fra HOD's sider: "Frå 1. april skiftar Sosial- og helsedirektoratet namn til Helsedirektoratet Kongen i statsråd beslutta 14. mars at Sosial- og helsedirektoratet skal skifte namn til Helsedirektoratet. Namnendringa skuldast at ansvaret for oppgåvene som Sosial- og helsedirektoratet utførde for Arbeids- og inkluderingsdepartementet blei overført til Arbeids- og velferdsdirektoratet 10. mars d.å. Oppgåvene som blei overført er primært fag- og forvaltningsansvaret for økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet, og enkelte andre delar av sosialtenestelova. I tillegg blei ansvaret overført for gjennomføring av enkelte tiltak i regjeringa sin Handlingsplan mot fattigdom."

NPK Døgn/Dag 8.0.1.0 Patch kan lastes ned

Det er foretatt noen korrigeringer i DRG logikk, samt at det er lagt inn funksjon for å skrive ut databasetabellene i .csv filer. Oppdateringen kan lastes ned fra NPK - Support sidene til venstre her. Senere i vinter vil NPK også for ISF Poliklinikk bli sendt ut på CD. Følg med på Nirvaco og Sosial- og helsedirektoratets sider.

Krav til koding av ikke-kirurgisk kreftbehandling

I regelverket "Innsatsstyrt finansiering 2008" kapittel 3.5 gis retningslinjer for koding av ikke-kirurgisk kreftbehandling. Kurlistene som definerer hvilken hoveddiagnosekode oppholdet skal registreres med er nå oppdatert. Se 'Tillegg til ISF2008' i biblioteket!

ISF 2008

I 2008 inngår også somatisk poliklinisk aktivitet i ISF. Regelverket regulerer refusjoner fra staten på ca. 16,8 milliarder kroner til de regionale helseforetak. Regelverket er gjeldende fra 1.1.2008. Regelverket for ISF 2008 er nå publisert i endelig versjon.I biblioteket finner du i tillegg til endelig versjon en endringslogg, samt DRG-strukturen i tabellformat for inneliggende og poliklinikk.

NPK 2008 for døgn- og dagbehandling

NPK 2008 for døgn- og dagbehandling ble sendt ut 20. desember 2007: NPK versjon 8.0.0.0. er lagt ut på NPK Support sidene. Nedlastingspakken inkluderer LesMeg dokument og utsendelsesbrev. Programvaren ble sendt ut på CD 20. desember. CD-en inkluderer tilleggselementer og komponenter for installasjon i sykehusnettverk.

Sider